568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

 

Informace Pro žáky a zákonné zástupce

 

Výuka v ZUŠ od 11. května 2020 – aktualizace 4. května 2020

Vzhledem k novému rozhodnutí Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 lze v Základních uměleckých školách od 11. května 2020 zahájit nejen individuální výuku, ale také výuku skupinek do maximálního počtu 15 dětí.

Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví nás všech jsme se rozhodli původně stanovený harmonogram „znovuobnovené“ výuky v ZUŠ zachovat, od 11. května 2020 bude tedy v budovách ZUŠ za osobní přítomnosti žáků možná pouze individuální a skupinová výuka v hudebním oboru.

Výuka v ZUŠ od 25. května 2020 – aktualizace 4. května 2020

Od 25. května 2020 pak umožníme výuku ve výtvarném, tanečním 
a literárně-dramatickém oboru.

Od 25. května bude také probíhat výuka hudební nauky
a komorní hry.

Výuka souborové a orchestrální hry a sborového zpěvu zůstane až do 30. června 2020 zachována v distanční formě.

Přikládáme formulář „Čestné prohlášení“, který je třeba vyplnit, podepsat a předat třídnímu učiteli.

Jen na základě podepsaného čestného prohlášení se může žák osobně zúčastnit výuky. V případě, že žák navštěvuje více studijních zaměření, prosíme, aby donesl vždy jeden formulář do každého studijního zaměření.

Další pokyny k organizaci výuky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení          Vedení ZUŠ Třebíč    4. května 2020

 

 

Výuka v ZUŠ od 11. května – aktualizace 27. dubna 2020

 

 

Důležité informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci se do odvolání ruší všechny akce ZUŠ Třebíč.

Žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím zápisů v třídních knihách systému IZUŠ.

Sledujete průběžně naše webové stránky a pokyny na IZUŠ.

Vedení ZUŠ Třebíč          16. března 2020

 

Tisková zpráva ze 13. března 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zákaz osobní přítomnosti žáků na vyučování

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. března 2020 je zakázána od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákaz se vztahuje také na vzdělávání žáků a studentů Akademie pro seniory, které poskytuje Základní umělecká škola Třebíč.

O termínu odvolání zákazu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení

Ředitelství ZUŠ Třebíč

Informace pro rodiče

 

 

 

Připravujeme

Přijímací zkoušky

Ve dnech 1. – 5. června 2020. Podle stanoveného harmonogramu.

Proběhlo

Hudební nauka, komorní hra – hudební obor

Hudební nauka, komorní hra za osobní přítomnosti maximálně 15 žáků. Ve dnech 25. května 2020 – 30. června 2020.

Výuka – výtvarný, taneční a literárně dramatický obor

Výtvarný a literárně dramatický obor – výuka za osobní přítomnosti maximálně 15 žáků. Ve dnech 25. května 2020 – 30. června 2020.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.