Literárně - dramatický obor

Literárně - dramatický obor


Literárně - dramatický obor pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, hlasových, hereckých, dramaturgických, hudebních a výtvarných) a činností slovesných (tvůrčího psaní) u dětí komplexně rozvíjí jejich schopnosti, které jim později usnadní komunikaci s lidmi a vystupování na veřejnosti.

Literárně - dramatický obor se také velkou měrou podílí na rozvoji sociability žáků (schopnost spolupracovat ve skupině, věřit ve vlastní síly, aktivně se účastnit společné tvorby, řešit obtížné sociální situace, apod.) Žáci se učí také kriticky hodnotit výkony vlastní i ostatních a vhodným způsobem své poznatky sdělovat.

      Literárně dramatický obor Literárně dramatický obor

                        Literárně dramatický obor

Vzdělávání v literárně - dramatickém oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření.

Studijní zaměření

Literárně - dramatická tvorba

Studijní zaměření nabízí na I. stupni jednoleté až dvouleté přípravné studium, které je realizováno ve vyučovacím předmětu Přípravná dramatická výchova. Základní studium I. stupně je sedmileté. V prvním a druhém ročníku je realizováno ve vyučovacím předmětu Dramatická průprava, od třetího ročníku nastupují vyučovací předměty Dramatika a slovesnost a Přednes.

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium s vyučovacími předměty Přípravné dramatické studium a Přednes. Základní studium II. stupně je čtyřleté a je realizováno ve vyučovacích předmětech Inscenační tvorba a Přednes.

Vyučující literárně - dramatického oboru - Marta Chládková, DiS; Mgr. Marika Indrová

                          Literárně dramatický obor

Žáci prezentují výsledky svého studia na pravidelných veřejných vystoupeních i v rámci různých mezioborových akcí školy.

                 DSC_7936 DSC_8050

Plánované akce literárně-dramatického oboru