568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

 

Informace Pro žáky a zákonné zástupce

 

Výuka v ZUŠ od 11. května 2020 – aktualizace 4. května 2020

Vzhledem k novému rozhodnutí Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 lze v Základních uměleckých školách od 11. května 2020 zahájit nejen individuální výuku, ale také výuku skupinek do maximálního počtu 15 dětí.

Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví nás všech jsme se rozhodli původně stanovený harmonogram „znovuobnovené“ výuky v ZUŠ zachovat, od 11. května 2020 bude tedy v budovách ZUŠ za osobní přítomnosti žáků možná pouze individuální a skupinová výuka v hudebním oboru.

Výuka v ZUŠ od 25. května 2020 – aktualizace 4. května 2020

Od 25. května 2020 pak umožníme výuku ve výtvarném, tanečním 
a literárně-dramatickém oboru.

Od 25. května bude také probíhat výuka hudební nauky
a komorní hry.

Výuka souborové a orchestrální hry a sborového zpěvu zůstane až do 30. června 2020 zachována v distanční formě.

Přikládáme formulář „Čestné prohlášení“, který je třeba vyplnit, podepsat a předat třídnímu učiteli.

Jen na základě podepsaného čestného prohlášení se může žák osobně zúčastnit výuky. V případě, že žák navštěvuje více studijních zaměření, prosíme, aby donesl vždy jeden formulář do každého studijního zaměření.

Další pokyny k organizaci výuky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení          Vedení ZUŠ Třebíč    4. května 2020

 

 

Výuka v ZUŠ od 11. května – aktualizace 27. dubna 2020

 

 

Důležité informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci se do odvolání ruší všechny akce ZUŠ Třebíč.

Žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím zápisů v třídních knihách systému IZUŠ.

Sledujete průběžně naše webové stránky a pokyny na IZUŠ.

Vedení ZUŠ Třebíč          16. března 2020

 

Tisková zpráva ze 13. března 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zákaz osobní přítomnosti žáků na vyučování

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. března 2020 je zakázána od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákaz se vztahuje také na vzdělávání žáků a studentů Akademie pro seniory, které poskytuje Základní umělecká škola Třebíč.

O termínu odvolání zákazu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení

Ředitelství ZUŠ Třebíč

Informace pro rodiče

 

 

 

informace

Školní rok 2019 – 2020

Seznam učitelů, učebny, pracoviště

 

 

INFORMACE KE STUDIU

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019. Všichni žáci musí nastoupit nejpozději do pátku 13. září 2019. Připomínáme, že žák se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku. Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020 je 23. srpna 2019! Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost - 1. pololetí 2019/2020 do 23. srpna 2019.

Splatnost - 2. pololetí 2019/2020 do 24. ledna 2020.

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné nástrojů – tarify: do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje– 50 Kč/měs.

                                              od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

                                              od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Třídní učitel sepíše se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem smlouvu o pronájmu hudebního nástroje ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zákonný zástupce (zletilý žák).

Výše poplatku a způsob úhrady bude uveden ve smlouvě.


Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ZUŠ celkem  1437 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            881
Taneční            200
Výtvarný            317
Literárně-dramatický              39

Ve školním roce 2018/2019 absolvovalo ZUŠ celkem 178 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební            122
Taneční              20
Výtvarný              35
Literárně-dramatický                1