568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Pozvánka

6. a 7. srpna 2020 se na Podzámecké nivě v Třebíči uskuteční akce s názvem Energie pro kulturu, kterou organizuje Nadace ČEZ. Cílem programu je podpora kulturní sféry prostřednictvím spolupráce a sounáležitosti známých a regionálních umělců a subjektů. Součástí programu je i šlapání na charitativních kolech Nadace ČEZ. Výtěžek bude věnován také ZUŠ Třebíč. V programu v pátek od 14:00 vystoupí žáci hry na elektrické kytary pod vedením Petra Sedláka a celé odpoledne povede výtvarný workshop pro děti Jakub Noha. Na akci dále budete moci slyšet MIG 21, Kašpárek v rohlíku nebo kapelu Kucharski.

Zveme všechny příznivce ZUŠ, aby přišli podpořit naše žáky. Vstup je zdarma.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zápis do výuky hudební teorie

Od školního roku 2020/2021 zavádí ZUŠ Třebíč nový způsob zápisu do hudební teorie prostřednictvím elektronického systému.

Podrobné informace vám budou sděleny emailem a najdete je také na webu školy a v systému iZUŠ. Do elektronického systému se budete moci zaregistrovat od 20. srpna 2020 – odkaz na systém najdete na webu školy. Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2020 v 19:00 hodin.

Již nyní najdete zde v záložce dokumenty předběžný rozvrh hudební teorie na školní rok 2020/2021 na budově Fórum a Soukopova ul. a na odloučených pracovištích v Okříškách i Rokytnici nad Rokytnou.

Závazný rozvrh uvidíte v novém systému od 20. srpna 2020.

Výuka hudební teorie je povinná pro žáky hudebního oboru, kteří navštěvují tyto ročníky:

Přípravný ročník 2; 1., 2., 3., 4. a 5. ročník

DOMLUVA ROZVRHU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

POZOR ZMĚNA!

V návaznosti na nový způsob zápisu hudební teorie bude domluva rozvrhu na nový školní rok probíhat takto:

· 1. září 2020, od 19:00 - elektronický zápis do hudební teorie  Třebíč, Okříšky, Jaroměřice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou

· 2. – 4. září 2020 - 13:00 – 17:00 - domluva rozvrhu ve všech oborech na všech pracovištích ZUŠ

· od 7. září 2020 - výuka dle rozvrhu ve všech oborech ZUŠ

informace

Školní rok 2020/2021

INFORMACE KE STUDIU

Informace o zahájení školního roku 2020/2021 budou doplněny.

 

Žák ZUŠ se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku.

Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020 je 21. srpna 2020. Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost za 1. pololetí 2020/2021 - 21. srpna 2020.

Splatnost za 2. pololetí 2020/2021 - 22. ledna 2021.

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

    Úplata za vzdělávání se stanovuje dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání. Úplata je pouze příspěvkem na provoz školy, vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši. Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu a z rozpočtu Města Třebíče.

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné hudebních nástrojů – tarify

do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje – 50 Kč/měs.

od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Informace o systému zapůjčování hudebních nástrojů ve školním roce 2020/2021 budou doplněny.


Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo ZUŠ celkem  1437 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            881
Taneční            200
Výtvarný            317
Literárně-dramatický              39

Ve školním roce 2018/2019 absolvovalo ZUŠ celkem 178 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební            122
Taneční              20
Výtvarný              35
Literárně-dramatický                1