568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

 

Zájemci o studium se přihlašují výhradně elektronicky do systému iZUŠ. Přihláška se podává prostřednictvím formuláře „přihláška“ na webu www.izus.cz nebo na webových stránkách školy – přihláška do ZUŠ.

Informace o přijímání nových žáků pro školního roku 2020/2021 budou doplněny.

 

ŠKOLA NABÍZÍ TATO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na klavír
 • Hra na varhany (od 7 let)
 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na housle
 • Hra na violu (od 7 let)
 • Hra na violoncello
 • Hra na kontrabas (od 7 let)
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na fagot
 • Hra na trubku
 • Hra na trombon
 • Hra na baskřídlovku
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru (od 7 let)
 • Hra na harfu
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Popový zpěv (od 7 let)
 • Sborový zpěv /přípravný sbor do 11 let, hlavní sbor od 12 let, komorní sbor od 15 let/
 • Hra na akordeon
 • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

VÝTVARNÝ OBOR

 • Výtvarná tvorba

TANEČNÍ OBOR

 • Tanec
 • Současná taneční tvorba

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

 • Literárně - dramatická tvorba

Podrobnosti k jednotlivým studijním zaměřením najdete ve Školním vzdělávacím programu školy (ŠVP) - viz Úřední deska

Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie a povinná výuka kolektivního předmětu zaměřeného na souhru (konkrétní vyučovací předměty viz učební plány jednotlivých studijních zaměření v ŠVP).

Žáci školy se uplatňují na koncertech, přehlídkách, soutěžích, výstavách, případně dalších akcích pořádaných školou, a také se mohou zúčastnit tuzemských i zahraničních zájezdů.

Příprava k talentovým zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké školy pedagogického nebo uměleckého zaměření je do výuky též zahrnuta.

Přijímací zkouška bude obsahovat

Hudební obor

– zpěv písně, zpěv písně v různých tóninách, opakování tónů a motivů, vytleskání rytmu.

Taneční obor

1. část (ve skupince 5 dětí) zpěv písně, rytmické schopnosti, držení těla, pohybová připravenost, flexibilita, 2. část (ve výuce dané věkové skupiny) samostatnost, spolupráce, pohybová paměť, kreativita, rytmická připravenost, prostorové vnímání, jednoduchá akrobacie. Vzhledem k mimořádné situaci vzniklé v souvislosti s virovou pandemií, nebude zkouška dělena na dvě části, ale proběhne jednorázově.

Výtvarný obor

– kresba dle předlohy a ilustrace k textu.

Literárně dramatický obor

– přednes předem připraveného krátkého textu (poezie, próza, monolog), kolektivní práce – dramatické hry (improvizace, divadelní etudy), kreativita, samostatnost a aktivita uchazeče při práci.

Po vyhodnocení přijímacího řízení obdrží uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci e-mailem informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu.

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky neznamená automaticky přijetí ke studiu. Počet přijatých žáků závisí na kapacitě jednotlivých oborů.

Přijatým žákům bude zaslán na e-mailovou adresu zákonného zástupce žáka příkaz k úhradě úplaty za vzdělávání. Dodržte, prosím, termín splatnosti a variabilní (specifický) symbol, který slouží k identifikaci platby. Sazby a splatnost viz tabulka.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1 250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1 100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1 250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1 150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1 150,- Kč/pololetí
literárně-dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1 100,- Kč/pololetí
studium pro dospělé
/všechny obory/
  1 300,- Kč/měsíc 6 500,- Kč/pololetí

Splatnost za 1. pololetí 2020/2021 - 21. srpna 2020.

Splatnost za 2. pololetí 2020/2021 - 22. ledna 2021.

Žák ZUŠ se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku.

UPOZORNĚNÍ

 • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
 • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

  Úplata za vzdělávání se stanovuje dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání. Úplata je pouze příspěvkem na provoz školy, vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši. Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu a z rozpočtu Města Třebíče.