568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Obory na naší škole

Naše škola poskytuje základy uměleckého vzdělání v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání (RVP-ZUV) a školním vzdělávacím programem (ŠVP) v platném znění.

Nabízíme vzdělávání v těchto oborech:

Hudební obor

Literárně dramatický obor

Taneční obor

Výtvarný obor

 

Vzdělávání v jednotlivých oborech je poskytováno v tzv. studijních zaměřeních. Žák se tedy hlásí do určitého studijního zaměření příslušného oboru. Za každé studijní zaměření se platí úplata za vzdělávání. Studuje-li žák více studijních zaměření současně, je mu za každé z nich vyměřena úplata za vzdělávání (viz sekce Informace) Studium se dělí na I. stupeň pro žáky sedmileté a starší a II. stupeň pro žáky čtrnáctileté až osmnáctileté. V I. stupni se zpravidla zřizují dva ročníky přípravného studia pro pětileté a šestileté žáky v souladu s ŠVP (viz sekce Úřední deska). Pro žáky, kteří nastupují do II. stupně bez absolvování I. stupně se zřizuje jednoleté přípravné studium v souladu s ŠVP. Ředitel školy může povolit studium pro dospělé (nad osmnáct let). Toto studium se řídí učebními plány a přiměřeně i vzdělávacími obsahy pro II. stupeň. Žáci, kteří prokazují vynikající výsledky, mají hlubší zájem o studium, případně se připravují ke studiu na uměleckých či pedagogických školách vyššího stupně, mohou být na základě rozhodnutí ředitele školy zařazeni do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin - viz ŠVP.