568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Výtvarný obor

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech výtvarných disciplínách. Vzdělávání realizuje dle ŠVP  - viz sekce Dokumenty

studijní zaměření

Výtvarná tvorba

Na I. stupni se zřizuje jednoleté až dvouleté přípravné studium s vyučovacím předmětem Přípravná výtvarná tvorba. Základní studium (I. st. - sedmileté, II. st. - čtyřleté) je shrnuto do jednoho vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tvoří vzájemně provázané a podmiňující se oblasti, a to výtvarná tvorba a recepce a reflexe výtvarného umění. Studium I. a II. stupně základního studia se uzavírá závěrečnou prací zadanou vyučujícím. Žáky opravňuje k získání závěrečného vysvědčení.

Ukázka prací žáků Ukázka prací žáků Ukázka prací žáků

Charakteristika studijního zaměření

Plošná tvorba

zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou. V průběhu studia se setkají i s dalšími plošnými technikami, jako je počítačová grafika, koláže, batika apod.

Prostorová tvorba

Učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Užitá tvorba je nejčastěji zastoupena prací s hlínou, vytváření objektů z různých materiálů, prostorová práce s papírem, textilem apod. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost.

Výtvarná kultura

Prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Výtvarný obor vyučují

Jaroslava Beranovská, Blanka Bičáková, Jitka Janíková, Mgr. Alena Tůmová

                       Práce v keramické dílně Práce v keramické dílně

                Soutez3 Soutez1

Žáci výtvarného oboru s úspěchem prezentují své práce v rámci různých soutěží a výstav doma i v zahraničí - viz sekce Úspěchy školy.

 

         Výtvarný obor Výtvarný obor Výtvarný obor Výtvarný obor

 P3260872 P3260874 P3260865

Oči dokořán

Šternberk. Augustiniánský klášter. 12. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ. Naši ZUŠ reprezentují práce Veroniky Krškové a Ondřeje Pěnčíka. 3. října 2014 – 25. září 2015. Výstava je přístupná po předchozí domluvě na tel. 604 591 340.

Kalendář – Město Třebíč 2015

Pro rok 2015 byl vydán kalendář ve spolupráci ZUŠ a Města Třebíč – práce žáků Blanky Bičákové.

                                     výtvarka kalendář 007