568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Upozornění pro žáky a rodiče

Ve středu 23. ledna 2019 se nekoná výuka tanečního oboru Miroslavy Svobodníkové.

Komisionální zkoušky z hudební teorie – I. pololetí

Žáci hudebního oboru ZUŠ Třebíč, kteří mají více než 50 % absenci z předmětu hudební teorie za I. pololetí, musí vykonat komisionální zkoušku z tohoto předmětu.

 

 

informace

Školní rok 2018 – 2019

Seznam učitelů, učebny, pracoviště

INFORMACE KE STUDIU

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018. Všichni žáci musí nastoupit nejpozději do pátku 14. září 2018. Připomínáme, že žák se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku. Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2018/2019 je 24. srpna 2018! Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí 2018/2019 nejpozději do 24. srpna 2018.

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2018/2019 nejpozději do 25. ledna 2019.

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné nástrojů – tarify: do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje– 50 Kč/měs.

                                              od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

                                              od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Třídní učitel sepíše se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem smlouvu o pronájmu hudebního nástroje ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zákonný zástupce (zletilý žák).

Výše poplatku a způsob úhrady bude uveden ve smlouvě.


Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje ZUŠ celkem  1490 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            931
Taneční            221
Výtvarný            304
Literárně-dramatický              34

Ve školním roce 2017/2018 absolvovalo ZUŠ celkem 124 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební             73
Taneční             23
Výtvarný             28
Literárně-dramatický               0