568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás v těchto dnech náhle opustila naše kolegyně, spolužačka, kamarádka, paní Marta Svobodová, učitelka hry na klavír a na klávesové nástroje.

Marta stála u zrodu systematické výuky hry na klávesové nástroje v Třebíči. Její neutuchající iniciativa a odborné znalosti v oboru přispěly nejen ke vzniku kvalitního a uznávaného klávesového oddělení ZUŠ, ale výrazně se projevily i na krajské úrovni, kde Marta zastávala funkci předsedkyně sekce klávesových nástrojů.

Odešla osobnost, která nám bude velmi chybět.

Nezapomeneme...

Poděkování

Děkujeme pedagogům a žákům za celoroční práci a skvělou reprezentaci ZUŠ Třebíč, rodičům za podporu a přízeň.

Přejeme všem krásné prázdniny a dovolenou, hodně sluníčka a příjemných zážitků a těšíme se na viděnou v novém školním roce.

Vedení ZUŠ Třebíč

informace

Školní rok 2017 – 2018

Seznam učitelů, učebny, pracoviště

INFORMACE KE STUDIU

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017. Všichni žáci musí nastoupit nejpozději do pátku 8. září 2017. Připomínáme, že žák se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku. Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2017/2018 bude již 25. srpna 2017! Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018; 2018/2019

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí 2017/2018 nejpozději do 25. srpna 2017.

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2017/2018 nejpozději do 26. ledna 2018.

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí 2018/2019 nejpozději do 24. srpna 2018.

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2018/2019 nejpozději do 25. ledna 2019.

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné nástrojů – tarify: do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje– 50 Kč/měs.

                                              od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

                                              od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Třídní učitel sepíše se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem smlouvu o pronájmu hudebního nástroje ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zákonný zástupce (zletilý žák).

Výše poplatku a způsob úhrady bude uveden ve smlouvě.


Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje ZUŠ celkem  1536 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            937
Taneční            249
Výtvarný            306
Literárně-dramatický              44

Ve školním roce 2016/2017 absolvovalo ZUŠ celkem 118 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební             74
Taneční             22
Výtvarný             19
Literárně-dramatický               3