568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Ochrana osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 – dále jen GDPR)

 

Základní umělecká škola zpracovává tyto osobní údaje žáků a zákonných zástupců žáků:

1) Osobní údaje, které vyplývají z ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, tj. údaje povinné pro školní matriku. Tyto údaje nepodléhají souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka), zpracovávají se tzv. ze zákona.

2) Další osobní údaje žáků a zákonných zástupců, které jsou důležité pro činnost školy, a které jsou škole poskytnuty (např. e-mailové adresy, zdravotní pojišťovna žáka, tituly, povolání, pracoviště zákonných zástupců aj.). Tyto údaje podléhají informovanému souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka).

3) Škola dále pořizuje, zpracovává a v přesně definovaném rozsahu používá další informace a materiály, které lze z hlediska GDPR považovat za osobní údaje. Např. fotografie, audiovizuální nahrávky, autorská díla žáků aj. Tyto údaje podléhají informovanému souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka).

Poučení:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu studia žáka ve škole a dále po dobu nutné archivace v souladu se skartačními lhůtami.

K osobním údajům žáků a zákonných zástupců mají přístup tito zaměstnanci školy – ředitel, zástupci ředitele, vyučující a administrativní pracovníci, a dále externí zpracovatelé osobních údajů (např. firma Senzio.cz - provozovatel portálu iZUŠ). Všichni jsou povinni s nimi nakládat v souladu s GDPR.

Osobní údaje jsou ve škole vedeny v elektronické podobě v počítačích zabezpečených heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných skříních v uzamykatelných učebnách a kancelářích školy. Škola je mimo provozní dobu zabezpečena čidly elektronického bezpečnostního systému.

Subjekt údajů (tj. zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák) může žádat o výmaz osobních údajů uvedených v bodě 2) a 3) a kdykoliv odvolat svůj souhlas s jejich zpravováním, pokud si dále nepřeje, aby tyto údaje byly zpracovávány.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro ZUŠ Třebíč byl jmenován ing. Miloš Tomek, tel. 724 794 351,  [email protected]